Bylo to jinak - Jan Cinert

Vítejte na www.bylotojinak.cz!web_Uvod


Stránky byly původně založeny v roce 2009 kvůli zviditelnění a prodeji knihy Bylo to jinak z roku 2008. Nejprve byly přidány články s tím, co se do knihy nevešlo. Posléze v průběhu let další výsledky bádání. Cílem není pouhé opisování starých a z hlediska současného poznání nepřijatelných výkladů o našem raném středověku. Naopak, soustředění je na jejich rozpornost s nabídkou řešení podle přesných znění písemných pramenů a dosavadních výsledků vědeckých výzkumů. Už v knize bylo dosaženo největšího úspěchu s vyřešením údajné „historické nepřijatelnosti“ dožitých věků prvních Přemyslovců zjištěných v rámci výzkumu Emanuela Vlčka. Popudem pro řešení bylo zjištění Ivana Dobreva, že sedmiletý rozdíl mezi Kosmovým rokem 929 legendárního zavraždění knížete Václava a vložení kronikářem Widukindem převzetí vlády Boleslavem do roku 936 odpovídá sedmiletému rozdílu mezi Antiochejským kalendářem a pozdějším kalendářem Byzantské éry. Byl to nalezený klíč použitelný i pro úpravu ostatních „historických“ dat 1. poloviny 10. století.

Je příznačné pro stav naší historické vědy, uvyklé na poklidné opakování prastarých výkladů, že žádným způsobem toto za uplynulých 10 let nezohlednila či snad přijala. Proto jsou tyto webové stránky určeny pro ty, kteří jsou duchem v počátku 21. století, nikoli na začátku 20. století, jak je často většina „uznávaných“ publikujících historiků.

Počátky psaných historií se prolínají s „pohanskou mytologií“. Proto se hned ukázalo jako velmi důležité rozpoznání její podstaty a vysvětlení použití mýtických prvků v počátcích údajně jisté historie. Ani to nebylo přijato a stále se setkáváme například s tvrzeními, že kníže Oldřich opravdu zapudil svoji první manželku a po setkání s Boženou peroucí prádlo tu učinil svou manželkou. Přitom je to obecný mýtus použitý kronikářem Kosmou k zastření skutečného počátku vlády knížete Oldřicha.

Po dlouhých letech se v roce 2021 podařilo dokončit knihu Vznik přemyslovské državy – Od oráče Přemysla po knížete Boleslava. Z části se věnuje stejným námětům, jež byly v první knize a jsou i na webových stránkách, ale podstatně vyzráleji nebo podrobněji. Tím tyto stránky dostaly svoji další náplň nabídku nové knihy a její přiblížení zájemcům. Po dosavadních zkušenostech se totiž opět nedá očekávat kladné přijetí jejího obsahu v historické literatuře.

 

Jan Cinert

 

 

Odkazy