errata-vznik-premyslovske-drzavy

Errata ke knize Vznik přemyslovské državy

 

Omlouvám se čtenářům za větší množství neopravených překlepů a chyb v knize, nežli je obvyklé. Níže je výběr těch, jež by mohly svádět k zavádějícímu výkladu textu.

 

str. 14: ... to je ve skutečnosti původně do božské podsvětí, správně ... do božského podsvětí

– str. 28: V popisku obr. 55 ... na obr. 55 a 56, správně ... na obr. 49 a 50.

– str. 30: V pozn. 45 ... souhláskovým klínovým písmem, správně ... slabikovým klínovým písmem.

– str. 50: ... a přikázal volům, aby zmizeli ve skále., správně ... aby zmizeli odkud přišli.

(Viz str. 5 – zmizení ve skále je až dle kronikáře Hájka.)

– str. 51: V pozn. 132 ... I Luňák Achilleus, jenž měl též Pěsťákovské zranitelné místo.,

správně ... I Pěsťák Achilleus...

– str. 61: ... Achilleus ... do války už v 16 letech, správně ... v 15 letech.

– str. 63: V pozn. 168 ... za syna Spytihněva I., správně Vratislava I.

– str. 97: V pozn. 46 Opět je vývoj názvu opačný, nežli by si přáli jazykovědci, stejně jako u výše probíraných Dulěbů., správně Takže původní je název hradiska a po přidání přípony -ané vznikl název pro lid k němu náležící.

– str. 84: ... stranění mojmírovské rodové větvi, správně ... Mojmírově rodové větvi.

– str. 85: V popisku obr. 112 ... koncem roku 805, správně 806.

– str. 88: Vedl ji vévoda oněch krajin Ernustus ..., správně ... Ernestus.

– str. 102: Ještě v průběhu 1. poloviny století, správně 2. poloviny ...

– str. 143: ... od nejtvrdšího lidu utického, správně ... lutického

– str. 158: ... přenesení 16. října v pátek, správně ... přenesení 21. října.

– str. 159: Nežli překlad latinského vero ,věru‘, je zde vhodnější ,ovšem‘ a ,pak‘, čili Hned ovšem znajíc Kristova služebnice ..., ... sami pak krutí vrahové..., Krutí pak katani ...

– str. 161: V době prosazení papežských kanonizací byla situace daleko přísnější. Proto v 1. polovině 14. století píšící tzv. Kristián při svém opisování Bödecké legendy datum vyzvižení a zároveň přenesení v jednom dni změnil a napsal: Repertum est autem corpus felicist et deo devote famule Liutmile XIII. kalendas novembris, hora XII., feria III. Intulerut autem eam in Pragam die tercio, feria IIII., XII. kalendas eiusdem mensis ... ,Nalezeno bylo pak tělo blažené a bohu oddané služebnice Ludmily XI. kalendy listopadu, hodině 12. (19. října v 18. hodině). Přenesli pak ji do Prahy třetí den, dne VI., XII. kalendy téhož měsíce ... (v pátek 21. října).‘

Správně ... Liutmile XIIII. kalendas novembris, ... feria IIII. Tedy i ... Ludmily XII. kalendy listopadu,

Bylo také přehlédnuto, že původní nalezení a přenesení v pátek 19. října bylo rozděleno na ve středu 19. října a 21. října už v úryvku zvaném Recordatus ve svatojiřském breviáři z 2. poloviny 12. století. Byť je tam pokažené podání: Intulerunt autem eam in pragam die feria sexta[duo]decima kalenda. V hranatých závorkách je doplnění chybějícího. Tzv. Kristián tedy jen

doplňkem die tercio navíc zdůraznil třídenní prodlevu mezi nalezením a přenesením.

– str. 161: V pozn. 35 Po 17. kalendě října je uvedeno proto ... Latinská předložka sub ,za‘ byla špatně pochopena ve smyslu následnosti. V časové souvislosti je správně za [toho dne].

– str. 178: ... v legendách předcházející údajné Václavovo zabití., správně ... následující po Václavově zabití.

– str. 163: ... Jan VI. z Dražic, správně ... Jan IV. z Dražic (též v pozn. 46)

– str. 180: V pozn. 3 ... v roce 845, správně 805.

– str. 181: V obr. 201 není červeně označeno území Psovanů.

– str. 188: Boleslav začal v Praze asi nedlouho před rokem 960 razit stříbrné denáry., správně ... asi kolem roku 970 razit stříbrné denáry. (Dřívější datace počátků českého mincování už neplatí podle Jiří Lukas – Jan Videman: Počátky českého mincovnictví, 2021. V době návštěvy Ibrahima ibn Jakúba se na zdejších tržištích používaly převážně bavorské a švábské denáry, méně saské, jež byly ibn Jakúbem nazvány kinšáry. Dále též méně islámské a byzantské.)

– str. 188 (dole): ... a pokračoval východně kolem vrchu s hradiskem Hněvín prostorem pozdějšího města Mostu., správně ... a pokračoval kolem vrchu s hradiskem Hněvín na západě prostorem pozdějšího města Mostu.

– str. 189: V obr. 206 Denár Boleslava I. ..., správně Denár Boleslava II. Čtyřbodový typ následující po devítibodovém Boleslava I.

– str. 195: V pozn. 6 ... „Vyšehradská“ (11), správně ...„Vyšehradská“ (10).

– str. 226–227: Na denárech krále Lothara není nápis ENIVIAPEIONA, ale správně ENIVIAPEOINA.

– str. 234 a násl.: V obr. 259 je u Boleslava II. chybný věk dožití 47, správně 46 roků. Dále zůstala předchozí úvaha o „Strachkvasovi“ jako vnuku Boleslava I. Pravděpodobněji byl jeho synem. Takže v rodokmenu mu náleží pozn. 15, Vokovi 16, Vojtěchovi 17, Dobravě 18, Boleslavovi II. 19 a Mladě 20. Správné provedení je v http://www.bylotojinak.cz/rodokmen-nejstarsich-premyslovcu.

– str. 241 (26): Podle prvotní prokopské legendy Život menší, založil sázavský klášter pro staroslověnské duchovní vypočteně v roce 1047., správně Podle prvotní prokopské legendy Život menší, založil sázavský klášter pro staroslověnské duchovní podle archeoastronomického posouzení azimutu klášterního kostela v roce 1051.


Z méně pochopitelných důvodů také došlo v obr. 180 na str. 151 k posunu a otočení dvou objektů. Správné provedení je níže.

 

Jan Cinert

 

sv._Jiri_kostel_opr

Odkazy