Diskuze:
Zpět na seznam témat
Svatopluk a Bořivoj
Vloženo Středa, 25 Leden 2012 od Jakub Vorajn
Jména Svatopluk a Bořivoj jsou významově i stylisticky podobná. Pokud by Bořivoj byl Svatoplukovým oponentem, pak je možné uvažovat o umělé kronikářově konstrukci jména Bořivoj, je to čisté opozitum. Jenže Bořivoj byl Svatoplukovým věrným vazalem, podřízeným či spojencem. To naznačuje možnost, že Svatopluk a Bořivoj byly rodinnými členy stejného klanu – rodu, ve stejné době. Bratrské příbuzenství je hodně odvážná domněnka, ale jiná přímá příbuzenská vazba je pravděpodobná. Domnívám se, že na moravský původ knížete Bořivoje ukazuje více nepřímých důkazů. Zmínka ve staré legendě o poustevníkovi Ivanovi , nekonfliktní spojenectví se Svatoplukem, Svatoplukova ochrana ovdovělé Ludmily a jejích synů, Cyrilometodějská misie na území Čech a Svatoklimentské zasvěcení českých kostelů, bezkonfliktní ovládnutí Moravy knížetem Vratislavem (zemřel na Morave při bojích s Maďary) a Boleslavem…, možná anatomická shoda stavby lebky...
Re: Svatopluk a Bořivoj
Vloženo Čtvrtek, 26 Leden 2012 od Jan Cinert
Jména Svatopluk a Bořivoj nelze vykládat tzv. naivní etymologií, to je jaký obsahový význam bychom jim dali z dnešního pohledu. Podle mne je je původní význam jména Svatopluk "silný bojovník" a Bořivoj "bořící/hořící síla". Společný politický zájem a vzájemná spolupráce a ochrana nebyla dána příslušností k rodovému klanu, ale společnou výhodností v příslušné době. Spojenectví se potvrzovalo sňatkovou politikou, a tak příbuznost mezi Svatoplukem a Bořivojem je nejspíše dána matkou Svatopluka a zároveň tetou Bořivoje. Čili Bořivojův otec provdal svojí sestru (či spíše jeho děd dceru) za Svatoplukova otce.

Ojedinělá zmínka v legendě o Ivanovi: "moravský kněz Bořivoj" nejspíše není o Bořivojově rodovém původu. Buď se jedná o nepřesný výklad starší informace v archetypu legendy Diffundente o Bořivojově návratu/příchodu z Moravy, jeho podřízenosti Moravě, nebo že jeho přičiněním došlo k přenesení staroslověnské liturgie z Moravy. K poslední uvedené možnosti je paralela v Nestorově letopisu, kde se měli Slované rozejít z Panonie. V tomto případě se zjevně jedná o záměnu za rozchod staroslověnských duchovních z Metodějovy arcidiecéze do ostatních slovanských zemí.

Svatoklimentské zasvěcení kostelů pochází nejdříve až z doby závěru existence staroslověnského kláštera v Sázavě. S Bořivojem a Velkou Moravou tedy nemá nic společného. Vratislav zemřel v boji s Maďary pouze podle pozdní maďarské kroniky a nejeví se to jako reálné. Jestli bojoval s Maďary, tak v jižních Čechách, ale není zcela jisté zda proti nim nebo na jejich straně. Výsledkem totiž bylo přemyslovské ovládnutí jižních Čech po roce 908.
Svatopluk a Bořivoj
Vloženo Pátek, 27 Leden 2012 od Jakub Vorajn
Naivní etymologie, chápu, Kazimír není kazisvět. Svatopluk a silný bojovník? "Pluk" je staroslovanské slovo (Slovo o pluku Igorově), "Svatý" "Sventý" totéž. Význam je buď "Nedotknutelný" či morálně, osudově nadřazený. (Rakouské městečko Sallapulka) Bořivoj (obdoba ruského Boris) Voj- třeba Vojtěch, či prastaré "vojvoda". Ale k podstatnému, opozitum jsem odmítl, neboť oba byli spojenci, lépe Bořivoj byl Svatoplukovým věrným vazalem a Svatopluk silným pánem. Obě jména jsou svojí skladbou podobná, předpokládám stejnou rodinu či stejný rod. (jinou skupinou jsou členové rodu "-slav", Rastislav, Mojslav... Mikulčická oblast "na Slavníku". (Spytihněv - kmotr z rodu Svatopluk, Vratislav - z rodu Rastislav)) Podporuje to i Vlčkův antropologický výzkum. Rodové spříznění českých vojvodů a moravské nobility je doložené z archeologických nálezů, že by tomu bylo jinak v případě Svatoplukova místodržícího je nepravděpodobné.
Překvapuje mne, s jakou přezíravostí hledíte na legendy, pokud nepodporují Váši představu a jak rychle se zároveň dovoláváte legend, pokud narazíte na názor, který Vašim představám neodpovídá.
Re: Svatopluk a Bořivoj
Vloženo Sobota, 28 Leden 2012 od Jan Cinert
Slovo o pluku Igorově je poetický text z 19. století, který tedy nedokládá starobylost významu polok/pluk = vojsko. IMHO pochází -polok z Polydeukés, starořeckého jména jednoho z blíženeckých bojovníků. Proto význam bojovník. Jmenný kořen Swento- je jistě starší nežli křesťanství u Slovanů, a proto nemůže mít význam "svatý", ale "světlý" ve smyslu přicházející/sílící světlo.

Archeologické nálezy nemohou dokládat rodovou zpřízněnost, dokládají pouze kulturní a obchodní vazby. Opravdu nevím jak Vlčkův antropologický výzkum může podporovat tvorbu vlastních jmen.

Nepřebírám legendy a zároveň je neodmítám, jak se mi to hodí. Pracuji s věcnými údaji z legend a odlišuji je od hagiografických motivů, které se skutečnou historií nemají nic společného.